Tuesday, September 6, 2011

Tulis huruf yang sukar di buat dan jarang di temui mengunakan keypad symbol

Untuk dapatkan simbol simbol tertentu sila tekan Alt dan masukkan nombor dan lepaskan Alt untuk dapatkan simbol ini :- (dalam Winword)

0128=€
0131=ƒ
0132=„
0133=…
0134=†
0135=‡
0136=ˆ
0137=‰
0138=Š
0139=‹
0140=Œ
0142=Ž
0149=•
0152=˜
0153=™
0154=š
0155=›
0156=œ
0158=ž
0159=Ÿ
0162=¢
0163=£
0164=¤
0165=¥
0167=§
0168=¨
0169=©
0170=ª
0171=«
0172=¬
0174=®
0175=¯
0176=°
0177=±
0178=²
0179=³
0181=µ
0182=¶
0183=·
0184=¸
0185=¹
0186=º
0187=»
0188=¼
0189=½
0190=¾
0191=¿
0192=À
0193=Á
0194=Â
0195=Ã
0196=Ä
0197=§
0198=Æ
0199=Ç
0201=É
0202=Ê
0203=Ë
0204=Ì
0205=Í
0206=Î
0207=Ï
0208=Ð
0209=Ñ
0210=Ò
0211=Ó
0212=Ô
0213=Õ
0214=Ö
0215=×
0216=Ø
0217=Ù
0218=Ú
0219=Û
0220=Ü
0221=Ý
0222=Þ
0223=ß
0224=à
0225=á
0226=â
0227=ã
0228=ä
0229=å
0230=æ
0231=ç
0232=è
0233=é
0234=ê
0235=ë
0236=ì
0237=í
0238=î
0239=ï
0240=ð
0241=ñ
0242=ò
0243=ó
0244=ô
0245=õ
0246=ö
0247=÷
0249=ù
0250=ú
0251=û
0252=ü
0253=ý
0254=þ
0255=ÿ

No comments:

Post a Comment